Udruženje "Ekološki pokret Zemun" stara se o:

  • Zaštićenom području "Zemunski lesni profil" i 
  • Zaštićenom području "Lesni profil Kapela u Batajnici".

nullЗаштићено подручје "Земунски лесни профил" ставља се под заштиту на основу установљених природних обележја - геолошких, геоморфолошких, палеогеографских и палеонтолошких вредности, као посебно вредан објекат геонаслеђа и репрезентативни доказ палеогеографских збивања за време леденог доба на овим просторима. Уписан je у Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005): Сремска лесна зараван - листа Објеката геоморфолошког наслеђа (Еолски рељеф, ред. бр. 7.).

Заштићено подручје "Земунски лесни профил" налази се на територији града Београда, на подручју градске општине Земун.  Укупна површина заштићеног подручја износи 77 ari и 91 m2.

Заштићено подручје има правоугаони облик дужине око 114 m и ширине око 70 m, на надморској висини 102 mНЈМ: доња надморска висина износи 72 mНЈМ, а висина профила је 30 m.

Заштићено подручје "Земунски лесни профил" сврстава се у III категорију, као заштићено подручје локалног значаја. На заштићеном подручју утврђује се режим заштите II степена који се спроводи на целој површини заштићеног подручја. 

Земунски лесни профил представља типични сувоземни лес. На профилу је регистровано четири хоризоната леса и четири хоризоната фосилног земљишта - погребене земље, ствараних за време интерглацијала - топлијих интервала леденог доба. На основу тога, могуће је континуирано пратити развој лесних творевина у последњих скоро милион година, као и датовање времена лесних и палеоземљишних секвенци.

Заштићено подручје "Земунски лесни профил" је Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Земунски лесни профил", Привременог органа града Београда“, број 501-148/13-С-20 („Службени лист града Београда“, бр. 057- I/13), на седници одржаној 29. 11. 2013. године проглашен за заштићено подручје од локалног значаја и поверено на управљање Удружењу "Еколошки покрет Земун".

nullПодручје "ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ" поседује својства споменика природе и ставља се под заштиту на основу установљених природних обележја - геолошких, геоморфолошких, палеогеографских, палеоклиматолошких, седиментолошких и палеонтолошких вредности, као и значаја са аспекта очувања квалитета животне средине. На овом заштићеном подручју могуће је пратити лесно-палеоземљишне секвенце формиране током последњих пет глацијално-интерглацијалних циклуса и као такво представља један од најкомлетнијих палеоклиматских архива на европском континенту током последњих приближно 620.000 година.

Уписан je у Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005): Сремска лесна зараван - листа Објеката геоморфолошког наслеђа (Еолски рељеф, ред. бр. 7.).

Заштићено подручје "ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ" налази се на територији града Београда, на подручју градске општине Земун, катастарске општине Батајница, на обали Дунава.

Дужина профила Капела у Батајници износи око 250 m, а висина отвореног дела око 40 m, на надморској висини 113,9mНЈМ. Заштићено подручје налази се на обали Дунава између 1184 rkm и 1185 rkm (од ушћа).

Заштићено подручје "ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ" испуњава услове да буде проглашено за Заштићено подручје локалног значаја – III (треће) категорије, као Споменик природе геолошко-геоморфолошког карактера. На заштићеном подручју утврђује се режим заштите II степена који се спроводи на целој површини заштићеног подручја.

Уз десну обалу панонског дела тока Дунава издвојено неколико кључних лесних профила: Басарк, Пакш и Дунафелдвер у Мађарској, односно Нештин, Капела код Батајнице, Лесни профил код Старог Сланкамена и Лесни профил Чот у непосредној близини Старог Сланкамена у Србији.

Лесни профил Капела код Батајнице налази се 15 km северозападно од Београда,односно 7 km узводно од Земуна, на стрмој десној обали Дунава, са очуваним вертикалним профилом репрезентативног карактера. Простор обухваћен заштитом простире се од сурдука на југоистоку који је проширен и асфалтиран и у чијем подножју су изграђено неколико угоститељских објеката и другог сурдука на северозападу кроз који је водио колски пут, али је сад у великој мери зарастао шибљем и дрвећем.

Дужина профила Капела износи око 250 m, а висина отвореног дела око 40 m и на њему се може уочити 6 главних интерглацијалних педокомплекса и 6 слабије развијених интерстадијалних земљишта. Примарни палеоклиматски и палеоеколошки запис најнижег дела профила је знатно нарушен деловањем постдепозиционих хидроморфних процеса. Супротно томе, лесно-палеоземљишне секвенце формиране током последњих 5 глацијално-интерглацијалних циклуса представљају један од најкомлетнијих палеоклиматских архива на европском континенту током последњих приближно 620.000 година.

Заштићено подручје "Лесни профил Капела у Батајници" је Решењем Скупштине града Београда о проглашењу заштићеног подручја „Лесни профил Капела у Батајници", број 501-108/14-с од 28.05.2014. године ("Службени лист града Београда“, бр. 44-2014) проглашено за заштићено подручје од локалног значаја и сврстано у III категорију заштите и поверено на управљање Удружењу "Еколошки покрет Земун".

JAVNI UVID/ZAŠTIĆENO PODRUČJE „LESNI PROFIL KAPELA U BATAJNICI“ Na ovom linku možete naći PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM „LESNI PROFIL KAPELA U BATAJNICI“ ZA PERIOD OD 2014 DO 2024 GODINE http://www.lagumica.org.rs/2014/09/05/javni-uvidzasticeno-podrucje-lesni-profil-kapela-u-batajnici/